Make your own free website on Tripod.com
หน้าแรก       ประวัติ        ปรัชญา        คำขวัญ        สีประจำโรงเรียน        เพลงประจำโรงเรียน        อักษรย่อ


 

ประวัติโรงเรียน   ::

 

           โรงเรียนผดุงราษฎร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442  โดยคณะมิชชั่นนารีต่างประเทศและคนไทยคือ  อาจารย์บุญต๋วน   บุญอิต  เริ่มจากปลุกกระท่อมกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกในปัจจุบัน   เริ่มแรกมีจำนวรนักเรียนเพียง 40 คน ต่อมาได้มีการเรี่ยรายเงินจากข้าราชการ พ่อค้า คหบดีที่นำบุตรเข้ามาฝากเรียน  และข้าหลวงใหญ่ ท่านเจ้าคุณศรีสุริยวรานุวัตร์(เชย)  ได้สละทรัพย์ร่วมด้วยเป็นเงิน 4,000 บาท ได้นำเงินไปปลุกสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น ณ วัดคลองมะดัน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งค่ายสมเด็จพระนเรศวรตอนใต้)  ในปี 2453 อาจารย์บุญต๋วน   บุญอิต และภรรยาต้องอพยพกลับกรุงเทพมหานคร เผอิญช่วงนั้นมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงแยกที่เรียนเป็น2 แห่ง โดยนักเรียนหญิงเรียนที่เดิม เพราะมีรั้รอบขอบชิด  ตั้งชื่อเป็น โรงเรียนผดุงนารี   ส่วนนักเรียนชายไปเรียนที่ใหม่ คือวัดวิหารทอง (อยู่ระหว่างป่าไม้เขตกับศาลากลางในปัจจุบัน)

           พ.ศ. 2486   ได้แต่งตั้งอาจารย์ศรัณย์   ชัยรัตน์ เป็นครูใหญ่   พ.ศ. 2469 ทางราชการต้องการที่ดินเป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทางรัฐบาลจึงได้ช่วยเหลือโดยซื้อที่เอกชนให้แทนและเช่าที่ราชพัสดุเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่   ปลายถนนประชานารถ (ถนนพญาเสือในปัจจุบัน)  คือที่ตั้ง "โรงเรียนผดุงราษฎร" ในปัจจุบัน

           พ.ศ. 2477 คณะมิชชั่นนารี ได้มอบงานนี้ให้แก่ สภาคริสตจักรในประเทศไทยดำเนินการซึ่งมีพระอาจ   วิทยาคม เป็นประธานกรรมการได้รวมโรงเรียนผดุงนารีกับโรงเรียนผดุงราษฎร์เข้าด้วยกัน โดยไม่แยกนักเรียนหญิงและนักเรียนชายและให้ชื่อว่า "โรงเรียนผดุงราษฎร์" 

           ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน Fifty Millon Fund ของสภาคริสตจักร ได้สร้างอาคารห้องสมุด อาคารประถม ห้องอาหาร อาคารอนุบาล หอประชุม อาคารสำนักงาน ห้องดนตรี ในการพัฒนาอาคารสถานที่นั้น ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเรียนเก่าด้วยอีกทางหนึ่ง เช่น สร้างรั้วโรงเรียน ถนนภายในโรงเรียน สนามฟุตบอล บาสเกตบอล ป้ายชื่อโรงเรียน และเสาธง

           ปัจจุบันโรงเรียนผดุงราษฎร์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน  ::

 

          " คุณธรรม    นำวิชาการ"

             คุณธรรม    หมายถึง  การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและคุณภาพ โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ำใจเอื้เฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักผิดชอบชั่วด มีแนวทางดำเนินชีวิตที่ดีตามแบบอย่างพระคริสต์

            วิชาการ     หมายถึง การมุ่งพัฒนาด้านการศึกษาให้นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยขบวนการแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตอยุ่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

 

 

คำขวัญของโรงเรียน   ::

 

             เรียนดี    มีวินัย    น้ำใจงาม    เสริมสร้างสังคม


 

สีประจำโรงเรียน  ::

 

            "  ม่วง  เหลือง "

         สีม่วง     หมายถึง   เป็นสีซึ่งเกิดจากการนำสีแดงและสีน้ำเงินผสมกัน สีแดงหมายถึงชาติ สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์

           สีเหลือง    หมายถึง   ศาสนา

 

 

 

เพลงประจำโรงเรียน   ::

 

           ผดุงนี้มีความหมายว่ารักษา            ราษฎร์ประชาก้าวหน้าพาสุขสันต์

  จริยาวาจาศึกษาพลัน                                ระเบียบมั่น  แน่ววินัย  พึงไตร่ตรอง

          ม่วงเหลืองสัญลักษณ์ประจักษ์เห็น   เสริมให้เด่นเช่นชีวิตทุกถิ่นผอง

  ผดุงราษฎร์ชายหญิงนั่นมั่นคุ้มครอง         ร่วมปรองดองหน้าที่อันดีงาม

          สามัคคนั้นดีมีครบถ้วน                   ครูนั้นล้วนให้วิชาน่าเกรงขาม

  เฝ้าอบรมบ่มนิสัยทุกโมงยาม                     เฝ้าติดตามศิษย์รักศักดิ์ศรีครัน

          บอกให้เห็นเป็นสง่าเช่นธงชัย          ปลิวไสวชูเด่นเช่นเสกสรร

  ผดุงราษฎร์ดีเด่นเกินรำพัน                        ขอยึดมั่นตลอดกาลทุกวันไป

 

 

 

อักษรย่อโรงเรียน   ::

   

            (ไทย)     ผ.ร.

 

            (อังกฤษ)    P.R.S.

 

 

กลับด้านบน

โรงเรียนผดุงราษฎร์    32  ถนนธรรมบูชา  อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ : 0-5525-8024   โทรสาร : 0-5521-3084
ติดต่อ webmaster : knoppawan@hotmail.com